کارشناسی
قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی 95 (نحوه انجام پذیرش غیرحضوری)
زمان و نحوه ثبت نام غیرحضوری دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه پیام نور
مزایای اخذ درس حفظ جزء سی قرآن
آغاز ثبت نام آزمون سراسری سال 1395
تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون کارشناسی پیام نور تا30 آذر
راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی تکمیل ظرفیت(بدون آزمون) آبانماه94
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی کارشناسی بدون آزمون
آغاز تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی سراسری و پذیرش بدون آزمون در دانشگاه پیام نور از 26 مهر
دستورالعمل ثبت نام و انتخاب واحد پذیرفته شدگان کارشناسی آزمون سراسری و سوابق تحصیلی
بيشتر