فرهنگی و دانشجویی
1397/11/1 دوشنبه
دومین جشنواره کشوری رویش دانشگاه پیام نور
ثبت نام در دومین جشنواره کشوری رویش دانشگاه پیام نور به آدرس سایت Rooyesh.pnu.ac.irتا تاریخ 97/11/10 مراجعه نمایند.

.

قابل توجه دانشجویان فعال در حوزه کانون های فرهنگی، هنری ، دینی و اجتماعی جهت ثبت نام در دومین جشنواره کشوری رویش دانشگاه پیام نور به آدرس سایت Rooyesh.pnu.ac.irتا تاریخ 97/11/10 مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ