آخرین اخبار
1398/3/12 يكشنبه
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان یزد:
چهارمین جلسه شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور استان در سال 98

.

به گزارش روالبط عمومی دانشگاه: چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه پیام نور استان یزد در سال 98 با حضور ریاست و معاونت محترم دانشگاه و اعضای شورای آموزشی در محل سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور استان یزد و در تاريخ  98/03/11 تشکیل شد. در این جلسه دستورات جلسه بشرح ذيل مطرح و اتخاذ تصميم گرديد:
  • درخواست انتقال و ماموريت تعدادي از اعضا هيات علمي مطرح و بر اساس ضوابط موارد بررسي وبا ماموريت برخي از اعضا در داخل و خارج از استان موافقت و نتيجه جلسه به سازمان مركزي ارسال گرديد .
  • با توجه به اهميت موضوع و زمانبندي انجام شده مقرر گرديد با اطلاع رساني به موقع دیگر درخواستهاي متقاضيان در زمان مقرر به استان ارسال و بعد از بررسي دقيق و تكميل مدارك مورد نياز  توسط اداره آموزش و امور اداري در جلسه شورا مطرح گردد.
    جلسه با ختم صلوات در ساعت 11:00 به پایان رسید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ