تحصیلات تکمیلی
سه‌شنبه 10 بهمن 1396 فرصت 12 ماهه جهت چاپ مقالات مستخرج از پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد با عنایت به مصوبه سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 24/11/1395 و همچنین براساس دستورالعمل "اختصاص بخشی از نمره کل پایان­نامه کارشناسی ارشد به دستاوردهای پژوهشی مستخرج" در شورا مطرح و مقرر شد در خصوص مراحل چاپ مقالات مستخرج از پایان­نامه، فرصت از 8 ماه به 12 ماه افزایش یابد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر