2
معرفی ریاست دانشگاه و نحوه ارتباط با ریاست
 

معرفی سرپرست دانشگاه:
 
 دکترسید ولی الله میرحسینی

تحصیلات:
وضعیت استخدامی:

فعالیتهای اجرایی: