اخبار مراکز
 
ریاست جدید دانشگاه پیام نور مرکزبافق در اولین جلسه خود با کارکنان خواستار تعامل و تلاش زیاد مجموعه در راستای تعالی اهداف دانشگاه شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه :
حیدر حسینی مسئول امور جاری دانشگاه در اولین جلسه خود در دفتر ریاست در کنار کارمندان ونماینده هیات علمی حضور یافت وی با بیان اینکه پیشرفت یک مجموعه در گرو کار گروهی می باشد ,در جهت تحقق اهداف و دستیابی به تعالی خواستار تلاش فراوان و همچنین تعامل در میان کارمندان شد. ایشان با بیان اینکه پذیرای انتقادات سازنده و پیشنهادات در همه زمینه ها هستیم و در جذب رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلاش مضافی خواهیم نمود ,با امید به خداوند آینده ای روشن را برای دانشگاه پیش بینی کرد . در ادامه نقاط قوت و نیازهای مجموعه توسط مسئولین واحدها و کارشناسان مطرح شد .
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر