اخبار
 
دکتر سعید عابسی رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد از مرکز اردکان بازدید کرد.
در این بازدید ریاست دانشگاه پیام نور استان به همراه تعدادی از مدیران ستادی از ساختمانهای اداری و آموزشی و همچنین پژوهشکده مرکز بازدید به عمل آورد.
ریاست دانشگاه پیام نور استان همچنین در دیداری که با کارکنان و اعضای هیئت علمی مرکز اردکان برگزار شد در جریان کم و کیف مسائل اداری و مالی و عمرانی قرار گرفت.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر