اخبار ویژه
 
سومین جلسه کمیته ناظر برنشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور استان یزد در سال1397با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه: سومین جلسه کمیته ناظربر نشریات دانشگاه پیام نور استان یزد در سال1397در محل دفتر اداره فرهنگی دانشگاه پیام نور استان یزد تشکیل شدودر این جلسه مجوز انتشار 4نشریه دانشجویی که از مرکز زارچ وبافق درخواست شده بود صادر شد وموارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

-چاپ نشریه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان یزدبه تامین اعتبار هزینه آن توسط مدیریت مالی دانشگاه پیام نور استان یزد منوط گردید.

-کلیه نشریات بعد از چاپ مورد باز بینی قرار خواهند گرفت.

-به دلیل کثرت تعداد نشریات دانشجویی در دانشگاه پیام نور واحد زارچ مقرر شد انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی در اوایل بهمن ماه 97 وبا حضوردانشجویان مدیر مسئول نشریات ویک نفر ناظر از طرف ستاد استان  در واحد زارچ برگزارشود.

-مقررگردیدکارت شناسایی جهت مسئولین نشریات دانشجویی (صاحب امتیاز،مدیر مسئول)توسط اداره فرهنگی دانشگاه پیام نور استان یزد صادر گردد.


 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر