كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
تماس با ریاست
نحوه ارتباط با ریاست دانشگاه


شماره تماس: 03538252773 و 23-03538250720 داخلی 245

پست الکترونیک: abesi@yazdpnu.ac.ir

روزهای ملاقات عمومی: یکشنبه هر هفته با تعیین وقت قبلی