آدرس: یزد- بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور استان یزد- کدپستی 8913984334

تلفن تماس:3-8250721-0353     جهت مشاهده داخلی های ستاد استان کلیک نمایید.

دورنگار: 8253221-0353

آدرس پست الکترونیکی: pnu_yazd@pnu.ac.ir

 آدرس و شماره تماس مراکز و واحدها